COVID-19 Economic News – 27.04.2020

COVID-19 Economic News - 27.04.2020


Public debt rises since March – Government reports 66.7% of GDP, without correcting economic growth – Scan-tv.com

Public debt has returned to growth since the first quarter of the year. According to data from the Ministry of Finance, for the first three months of 2020 the public debt stock increased by 50 billion ALL and reached a total value of 1 trillion and 162 billion ALL or about 9.3 billion euros. Official statistics have also reflected growth in real indicators, although this increase is far from what is expected to be realistic.

—-

Borxhi publik iu kthye rritjes qysh në tremujorin e parë të vitit. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, për tre muajt e parë të vitit 2020 stoku i borxhit publik u rrit me 50 miliardë lekë dhe arriti një vlerë totale prej 1 trilionë e 162 miliardë lekësh ose rreth 9.3 miliardë eurosh. Statistikat zyrtare e kanë reflektuar rritjen edhe në treguesit realë, megjithëse kjo rritje paraqitet larg asaj që pritet të jetë përmasa reale.

“Traffic permit for the needs of entities” in e-albania, businesses must apply between 3 alternatives, procedure

All businesses that have reopened normally must provide an exit permit to all their employees and the use of vehicles for the purpose of the activity. In e-albania, the option “Traffic permit for the needs of entities” has been added, through which businesses can choose between 3 alternatives according to their needs.

—-

Të gjithë bizneset që janë rihapur normalisht duhet të pajisin me leje dalje të gjithë punonjësit e tyre dhe përdorimin e automjeteve në funksion të aktivitetit. Në e-albania është shtuar opsioni “Leje qarkullimi për nevojat e subjekteve”, nëpërmjet së cilës bizneset mund të zgjedhin midis 3 alternativave sipas nevojave të tyre.

The declaration of personal income over ALL 2 million is postponed to July 31 – Monitor.al

The end of April is the last official deadline for all individuals who make an online declaration of their personal income, when they exceed 2 million ALL (DIVA-Individual Annual Declaration of Income). But, due to the situation created by the pandemic of COVID-19, the Ministry of Finance has postponed this deadline for the declarations of 2019.

—-

Fundi i prillit është afati i fundit zyrtar për të gjithë individët, të cilët bëjnë deklarimin online të të ardhurave të tyre personale, kur ato i kalojnë 2 milionë lekë (DIVA-Deklarata Individuale Vjetore e të Ardhurave). Por, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e COVID-19, Ministria e Financave e ka shtyrë këtë afat për deklarimet e vitit 2019.

Denaj: Debt financing is safe, even if the Eurobond fails to be issued, how much the deficit increases – Monitor.al

In the First Normative Budget Act, the deficit widened to 3.9% of Gross Domestic Product (GDP). The International Monetary Fund, in its latest report, predicts a wider deficit of 5.4% and we do not rule out the possibility of this scenario, said the Minister of Finance and Economy, Anila Denaj, in an interview with Monitor.

—-

Në Aktin e Parë Normativ të Buxhetit, deficiti u zgjerua në 3.9% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB). Fondi Monetar Ndërkombëtar, në raportin e fundit, parashikon një deficit më të zgjeruar prej 5.4% dhe ne nuk e përjashtojmë mundësinë për këtë skenar, tha Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, në një intervistë për Monitor.

Çuçi: 70% of the funds of the National Scheme will go to livestock, applications start within a month – Monitor.al

 Farmers will start applications within a month to benefit from the funds provided by the state budget as support for the agricultural sector through the National Scheme. The Minister of Agriculture and Rural Development, Bledi Çuçi, said that this year most of the funds will go to support livestock. Subsidies will be given for the basic herd, for the heads of cows and petrified minutiae.

—-

Fermerët do të nisin aplikimet brenda një muaji për të përfituar nga fondet që jep buxheti i shtetit si mbështetje për sektorin bujqësor përmes Skemës Kombëtare. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bledi Çuçi, tha se këtë vit pjesa më e madhe e fondeve do të shkojë për të mbështetur blegtorinë. Subvencionet do të jepen për tufën bazë, për krerët e lopëve dhe të të imtave të matrikulluara.

Albania’s Three Economic Challenges – EC: Business Climate, Workers Qualification, Energy Diversification – Scan-tv.com

The European Commission in the working document for the evaluation of economic reforms in our country, underlines three key challenges for Albania. As the document emphasizes at the outset, the crisis caused by Covid-19 does not change our country’s priorities in terms of economic program at all, but simply makes them more urgent. Challenge number one refers to improving the skills of the population to meet the needs of the labor market.

—-

Komisioni Europian në dokumentin e punës për vlerësimin e reformave ekonomike në vendin tonë, nënvizon edhe tre sfida kyçe për Shqipërinë. Siç e thekson qysh në krye të herës dokumenti, kriza e shkaktuar nga Covid-19 nuk i ndryshon aspak prioritetet e vendit tonë në drejtim të programit ekonomik, por thjesht i bën ato më emergjente. Sfida numër një i referohet përmirësimit të aftësive të popullsisë për të përmbushur edhe nevojat e tregut të punës.

The coronavirus crisis, how are the biggest employers reacting – Monitor.al

The largest companies, instead of production, export and trade, claim that due to the crisis from the coronavirus, the impacts are being felt on employment and employee payments. Balfin claims that there are no job cuts, but for less than 30% of employees there has been a temporary review of payments. Call center companies, among the largest employers in the country, continue with 20% of the workforce in offices, the rest working from home. Shoe manufacturers and fish processors are looking at the possibility of assisting employees if they are not able to get help from the state with the expanded package.

—-

Kompanitë më të mëdha në vend të prodhimit, eksportit dhe tregtimit, pohojnë se për shkak të krizës nga koronavirusi ndikimet, po ndihen edhe te punësimi dhe te pagesat e punonjësve. Kompania Balfin pohon se nuk ka asnjë shkurtim të vendeve të punës, por për më pak se 30% të punonjësve ka pasur një rishikim të përkohshëm të pagesave. Kompanitë call center, ndër punëdhënësit më të mëdhenj në vend, vazhdojnë me 20% të fuqisë punëtore në zyra, pjesa tjetër punojnë nga shtëpia. Prodhuesit e këpucëve dhe përpunuesit e peshkut po shohin mundësinë e nxjerrjes së punonjësve në asistencë, nëse nuk do t’u mundësohet ndihmë nga shteti mepaketën e zgjeruar.

The crisis affects major exporters, as it will affect by 2021 – Monitor.al

The country’s largest exporters predict that the economy will not be able to recover in the remaining eight months of the year due to the global pandemic crisis. Kurum is currently exporting 30% of its production compared to normal time. The situation is also difficult for the cement sector, where production and trade is 50% less compared to March-April 2019. Even the shoe manufacturer “Albaco Shoes”, the decline in exports is high. The largest exporter of fish, Coral, claims that there are currently no new processing orders.

—-

Eksportuesit më të mëdhenj në vend parashikojnë se ekonomia nuk do të mund të ringrihet në 8 muajt e mbetur të vitit, për shkak të krizës nga pandemia globale. Kompania “Kurum” aktualisht po eksporton 30% të prodhimit krahasuar me kohë normale. Situata paraqitet e vështirë edhe për sektorin e çimentos, ku prodhimi dhe tregtimi është 50% më pak krahasuar me muajt mars-prill 2019. Edhe prodhuesin e këpucëve “Albaco Shoes”, rënia e eksporteve është e lartë. Eksportuesi më i madh i peshkut “Coral” pohon se aktualisht nuk ka asnjë porosi të re përpunimi.

Survey: Production businesses run out of liquidity, 83% cannot pay liabilities; 65% dissatisfied with the government’s bailout package – Monitor.al

83% of manufacturing businesses claimed that they did not have enough liquidity to pay their liabilities, as a result of a significant drop in revenue, according to a Survey conducted by the Union of Manufacturers with 100 members. About 80% of businesses claim that they can pay salaries to their employees for a maximum of two months.

—-

83% e bizneseve prodhuese pohuan se nuk kanë likuiditet të mjaftueshëm për të paguar detyrimet, si rrjedhojë e rënies së ndjeshme të të ardhurave, sipas një Sondazhi që Bashkimi i Prodhuesve realizoi me 100 anëtarë të e tij. Po rreth 80% e bizneseve pohojnë se ata mund të paguajnë pagat për punonjësit e tyre edhe për maksimumi dy muaj.

IMF: Aid packages to the needy need transparency; We are ready for an agreement with Albania – Monitor.al

The new head of the IMF Mission for Albania, Yan Sun, and the outgoing chief, Jan Kees Martijn, said in a joint interview with Monitor that Albania’s budget deficit goes beyond 5% of GDP this year if the crisis resolved in the second 6 months. The IMF suggests that government support packages for families and businesses go to the most affected and be accompanied by transparency. The fund advises Albania to diversify production and exports, moving away from dependence on Italy. Sun expresses IMF readiness for agreement with Albania.

—-

Shefja e re e Misionit të FMN-së për Shqipërinë, Yan Sun dhe shefi në ikje, Jan Kees Martijn, në një intervistë të përbashkët për Monitor thanë se deficiti buxhetor i Shqipërisë shkon këtë vit përtej nivelit 5% të PBB-së, nëse kriza zgjidhet në 6-mujorin e dytë. FMN sugjeron që paketat mbështetëse të qeverisë për familjet dhe biznesin të shkojnë tek më të prekurit dhe të shoqërohen me transparencë. Fondi këshillon Shqipërinë që të diversifikojë prodhimin edhe eksportit, duke iu larguar varësisë nga Italia. Sun shpreh gatishmërinë e FMN për marrëveshje me Shqipërinë.

The OECD assesses the impact of Covid-19 on SEE, especially severe for Albania, for these reasons – Monitor.al

A report by the Organization for Cooperation and Development (OECD) examines the effects and consequences of coronavirus pandemic on the life and society of Southeast European countries, including Albania. The study looks at how the virus is spreading in the region, how deterrent measures are being taken and how health care systems and economies are coping.

—-

Një raporti i Organizatës Për Bashkëpunim dhe Zhvillim (OECD) ka shqyrtuar ndikimet dhe pasojat e pandemisë koronavirus në jetën dhe shoqërinë e vendeve të Europës Juglindore, përfshirë Shqipërinë. Studimi shikon se si përhapet virusi në rajon, si po merren masat frenuese dhe si po përballen sistemet e kujdesit shëndetësor dhe ekonomitë.

Albania to Join over 100 Countries in Who Study to Find Treatment for COVID-19 – Exit.al

The World Health Organization will conduct a study to find effective treatments for COVID-19 in over 100 countries, including Albania. The tests will take place on consenting adult patients who have been diagnosed with COVID-19 and are hospitalized. These patients will receive medications that are being studied for their impact on the virus and the other conditions it can cause. 

—-

Organizata Botërore e Shëndetit do të zhvillojë një studim për të gjetur trajtime efektive për COVID-19 në mbi 100 vende, përfshirë Shqipërinë. Testet do të bëhen me pëlqimin e pacientëve të rritur që janë diagnostikuar me COVID-19 dhe janë shtruar në spital. Këta pacientë do të marrin ilaçe që janë duke u studiuar për ndikimin e tyre në virus dhe kushtet e tjera që mund të shkaktojë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *