COVID-19 Economic News – 18.05.2020

COVID-19 Economic News - 18.05.2020


Restrictions are further eased, movement in red areas until 21.00, authorizations are removed – Monitor.al

Citizens’ movements have been further facilitated, even in red areas. Prime Minister Rama announced on Facebook that: The hours of the movement in the green zones are removed. Hours of the movement in the red zones up to 21.00. All authorizations for the movement of pedestrians or vehicles are all over.

—-

Janë lehtësuar më tej lëvizjet e qytetarëve, edhe në zonat e kuqe. Kryeministri Rama bëri të ditur në Facebook se: Hiqet krejtësisht fasha orare e lëvizjes në zonat e gjelbërta. Fasha orare e lëvizjes në zonat e kuqe zgjatet deri në orën 21.00. Hiqen në të gjithë vendin autorizimet për lëvizjen e këmbësorëve apo automjeteve.

Deferred loans – Banks, about 30 million euros of missing income in the second quarter – Scan-tv.com

Vendimi për shtyrjen e kësteve të kredive pritet të sjellë një ndikim të konsiderueshëm në të ardhurat e sistemit bankar për tremujorin e dytë të vitit. Për shkak të shtyrjes së kësteve, bankat nuk do të arkëtojnë një pjesë të madhe të interesave të kredive, interesa që gjithsesi nuk do të falen, por do të shpërndahen në këstet e ardhshme. Sidoqoftë, të paktën për tremujorin e dytë, ndikimi do të jetë i madh. Sipas shifrave të dhëna javën e kaluar nga Guvernatori Sejko, sistemi bankar ka shtyrë më shumë se dy miliardë euro portofol kredie. Kjo shifër përbën rreth 43% të gjithë portofolit të kredisë për ekonominë.

—-

Vendimi për shtyrjen e kësteve të kredive pritet të sjellë një ndikim të konsiderueshëm në të ardhurat e sistemit bankar për tremujorin e dytë të vitit. Për shkak të shtyrjes së kësteve, bankat nuk do të arkëtojnë një pjesë të madhe të interesave të kredive, interesa që gjithsesi nuk do të falen, por do të shpërndahen në këstet e ardhshme. Sidoqoftë, të paktën për tremujorin e dytë, ndikimi do të jetë i madh. Sipas shifrave të dhëna javën e kaluar nga Guvernatori Sejko, sistemi bankar ka shtyrë më shumë se dy miliardë euro portofol kredie. Kjo shifër përbën rreth 43% të gjithë portofolit të kredisë për ekonominë.

Veliaj presents 2 draft decisions: The public space tax for bars and restaurants for the months of May-June is removed, the hotel tax is postponed until September 15 – Monitor.al

 After about 3 months closed today, bars and restaurants were opened all over the country, with special rules for outdoor spaces and until 17:30. Also, bars, cafes and restaurants will not pay the public space tax for the months of May-June.

—-

Pas rreth 3 muajsh të mbyllur sot në të gjithë vendin u hapën baret dhe restorantet, me rregulla të posaçme për hapësirat jashtë dhe deri në orën 17:30. Po ashtu baret, kafenetë dhe restorantet nuk do të paguajnë taksën e hapësirës publike edhe për muajt, maj-qershor.

Reimbursement for masks and disinfectants – Ikonomi: We are thinking of a support scheme for businesses – Scan-tv.com

The government is considering a support scheme to reimburse businesses in a way that during the repair period are obliged to provide staff with masks, gloves, disinfectants, which causes costs, especially in entities with many employees.

—-

Qeveria po mendon një skemë mbështetjeje për të rimbursuar në një mënyrë bizneset të cilat gjatë periudhës së ripahjes kanë detyrim të pajisin stafin me maska, dorashka, dezinfektantë, gjë që shkakton kosto, sidomos në subjektet me shumë punonjës.

Exports fell 44% in April, the worst blow to textiles and footwear – Monitor.al

Exports have deepened the downward trend in April, the first full month when the economy was fully quarantined, as a result of measures to prevent the spread of Covid-19 infection. INSTAT data showed that the total of goods exported in April was only 15 billion ALL, with a decrease of 44% compared to the same month last year. The deepest decline was for the “textile and footwear” group, followed by “building materials and metals” and “fuel and energy minerals”, which make up the country’s top three export groups.

—-

Eksportet kanë thelluar tendencën rënëse në prill, që është muaji i parë i plotë kur ekonomia ishte tërësisht në karantinë, si rrjedhojë e masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit të Covid-19. Të dhënat e INSTAT bënë të ditur se totali i mallrave të eksportuara në prill ishte vetëm 15 miliardë lekë, me një rënie prej 44% në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Rënia më e thellë ishte për grupin e “tekstile e këpucë”, e ndjekur nga “material ndërtimi dhe metale” dhe “minerale lëndë djegëse dhe energji”, që përbëjnë dhe tre grupet kryesore të eksporteve në vend.

Survey: 76% of households report that they do not meet the food needs at all or partially during COVID-19 pandemic – Monitor.al

The economic insecurity of families is affecting the well-being of children in Albania. The situation created by the COVID-19 pandemic has affected the provision of food to the family and the increase in unemployment. 76% of families report that they do not meet the food needs at all or partially during COVID-19 pandemics.

—-

Pasiguria ekonomike e familjeve po ndikon mirëqenien e fëmijëve në Shqipëri.Situata e krijuar nga pandemia COVID-19 ka ndikuar në sigurimin e ushqimit në familje dhe në rritjen e papunësisë. 76% e familjeve raportojnë se nuk përmbushin aspak ose pjesërisht nevojat për ushqim gjatë pandemisë COVID-19.

Half a million Albanians, in informality Wiiw: Informal employees grew by 30,000 individuals in 2019 – Scan-tv.com

The Vienna Institute for International Economic Studies (Wiiw) has published its latest report on the region with labor market trends, with an emphasis on change over the past few years and especially over the past year. The report states that in Albania, between the second quarter of 2018 and the second quarter of the following year, 30,000 individuals were employed in the black market. According to the institute, Albania is the only country in the region where black employment has increased over the past year.

—-

Instituti i Vienës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare ( Wiiw ) ka publikuar raportin më të fundit për rajonin me tendencat e tregut të punës, ku vihet theksi te ndryshimet gjatë viteve të fundit dhe sidomos gjatë vitit të kaluar. Në raport thuhet se në Shqipëri, mes tremujorit të dytë të 2018-ës dhe tremujorit të dytë të vitit pasardhës 30 mijë individë janë punësuar në të zezë. Sipas asaj që thotë instituti, Shqipëria është i vetmi vend i rajonit ku punësimi në të zezë është rritur në harkun e vitit të kaluar.

Government measures and economic issues in Albania – DW

 The Albanian economy expects the biggest economic downturn in the region due to the pandemic crisis. How Much Money Can a $ 150 Million Government Guarantee?

—-

Ekonomia shqiptare pret rënien më të madhe ekonomike në rajon për shkak të krizës së pandemisë. Sa do mund t’i ndihmojë bizneset Garancia Sovrane prej 150 milionë dollarësh e qeverisë?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *