COVID-19 Economic News – 11.05.2020

COVID-19 Economic News - 11.05.2020


Covid-19 po ndikon te kreditë, huatë me probleme rriten lehtë në mars – Monitor.al

Huatë që nuk kthehen në afat në banka kanë shënuar një rritje në muajin mars, duke u rikthyer tendencës zgjeruese për herë të parë që nga prilli i vitit 2019. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë bënë të ditur se në mars, kreditë me probleme arritën në 8.21%, duke u rritur me 0.3 pikë përqindje në raport me muajin e mëparshëm, kur kishin arritur në nivelin më të ulët në 11 vjet.

—-

Non-performing loans have marked an increase in March, returning to the expansionary trend for the first time since April 2019. Bank of Albania data shows that in March, non-performing loans reached 8.21%, increasing by 0.3 percentage points compared to the previous month, when they had reached the lowest level in 11 years.

Bujqësia, INSTAT planifikon të zhvillojë një cens të plotë të sektorit në 2022 – Monitor.al

Instituti i Statistikave parashikon që në vitin 2022 të kryejë censin e Bujqësisë. Kjo pritet që të vijë pas zhvillimit të Censit të popullisë dhe Banesave.

—-

The Institute of Statistics predicts that the Census of Agriculture will be carried out by 2022. This is expected to occur following the development of the population and buildings census.

13.5 mijë biznese nuk kanë aplikuar për ndihmën e punonjësve të tyre, tatimet u bëjnë sërish thirrje – Monitor.al

Tatimet u kanë bërë sërish thirrje bizneseve që të aplikojnë në mënyrë që punonjësit e tyre të përfitojnë nga paketa financiare 2. Ndonëse nga kjo paketë janë planifikuar të përfitojnë rreth 176 mijë persona, numri i aplikimeve është pak më shumë se 100 mijë.

—-

Taxes have again called upon businesses to apply so that their employees can benefit from the financial package 2. While about 176 thousand people are expected to benefit from this package, the number of applications is slightly greater than 100 thousand.

BB: 5 fushat që Shqipëria duhet t’i shohë me përparësi, nga infrastruktura te kapitali njerëzor – Monitor.al

Shqipëria duhet t’u japë përparësi politikave në pesë sektorë kyçë nëse kërkon që të përmbushë objektivat e saj strategjikë. Banka Botërore, në një raport diagnostikues të ekonomisë, sjell në vëmendje se këto objektiva janë: përfshija në ekonominë globale, bërja e qeverisjes lokale më efektive, si dhe përfshirja më e gjerë ekonomike dhe sociale.

—-

Albania needs to prioritize policies in five key sectors if it seeks to meet its strategic objectives. The World Bank, in its Diagnostic Economic Report, points out that these objectives are: inclusion in the global economy, greater efficiency in local governance, and broader economic and social inclusion.

Dhoma e Tregtisë Maqedonase: Shqipëria ka humbur 10 herë më shumë vende pune se Maqedonia e Serbia nga kriza e Covid-19 – Monitor.al

Dhoma e Tregtisë së Maqedonisë në një analizë që ka bërë për pasojat e Covid-19 në ekonomi ka krahasuar ndër të tjera të dhënat e numrit të të papunëve që ka shkaktuar kjo krizë e paprecedentë. Numri i vendeve të punës së humbura në Serbi e Maqedoni është rreth 10 herë më i ulët se ai i raportuar në Shqipëri.

—-

In an analysis of the economic consequences of Covid-19, the Macedonian Chamber of Commerce compared, among other things, data on the number of unemployed due to this unprecedented crisis. The number of lay-offs in Serbia and Macedonia is about 10 times lower than the one reported in Albania.

Hapen parukeritë, dentistët e qendrat tregtare; Kujdes, rregullat e reja që do zbatohen – Monitor.al

Nga data 11 maj do të hapin dyert qendrat tregtare, do të mund të shkoni te parukierja ose berberi dhe për të gjithë ata që kanë pasur probleme me dhëmbët, pritja ka marrë fund.

—-

From May 11, shopping malls will open their doors, you will be able to go to your hairdresser or barber and for all those who have had problems with teeth, the wait is over.

Skenarët e turizmit këtë verë, çmimet e paketave do jenë më të ulëta – Monitor.al

Shqipëria ka në tryezë tre opsione për turizmin. Ai i brendshëm, ai i koordinuar me vendet e rajonit, si dhe ai përtej këtyre kufizimeve.

—-

Albania has three options for tourism on the table. The internal one, the coordinated one with the countries of the region, as well as the one beyond these restrictions.

DPSHTRR njoftim për autoshkollat – Rihapja do të bëhet me dy faza / Ja datat e rinisjes së aktiviteteve – Scan-tv.com

Aktiviteti i subjekteve private që regjistrojnë dhe përgatisin aplikantë për Leje Drejtimi, rritje kategorish, teori e praktikë do të rihapet me dy faza ka njoftuar DPSHTRR-ja.

—-

The activity of private entities that register and prepare applicants for driving licenses, increase categories, theory and practice will be reopened in two phases, DPSHTRR announced.

Mbështetja për bujqësinë/ Çuçi: Do të rimbursohet TVSH-ja për fermerët që rinovojnë plastmasin e serrave – Scan-tv.com

Sipas njoftimit të Ministrit të Bujqësisë, Çuçi në Skemën Kombëtare të këtij viti një nga masat mbështetëse për fermerët është edhe zëvendësimi i plastmasit në serra dhe tunele plastike

—-

According to the announcement by the Minister of Agriculture, Çuçi in this year’s National Scheme, one of the support measures for farmers is the replacement of plastics in greenhouses and tunnels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *