DEKLARATË PËR SHTYP / PRESS RELEASE

DEKLARATË PËR SHTYP / PRESS RELEASE

Dhoma Amerikane e Tregtise eshte duke ndjekur me shqetesim te madh sfidat e shkaktuara nga pandemia globale e COVID – 19 dhe ofton mbeshtetjen e saj per te parandaluar, mbajtur nen kontroll dhe zbutur pasojat e kesaj epidemie.

AmCham ka vleresuar masat e marra nga qeveria shqiptare per te minimizuar shperndarjen e virusit dhe perpjekjet per te shpetuar jetet e prekur nga ky virus. Shume nga bizneset te cilat po perkrahin distancen sociale kane filluar te ndjejne ndikimin e masave te jashtezakonshme. Ne e inkurajojme qeverine shqiptare te zhvilloje paralel nje plan emergjence te mbeshtetjes te komunitetit te biznesit per te parandaluar nje krize te thelle ekonomike qe mund te gerryeje bazen e shendetshme ekonomike te vendit.

Ne jemi ne kete situate bashke dhe ne duhet te punojme te gjithe bashke per te identifikuar dizenjimin e zgjidhjeve me te mira ne menyre qe te minimizojme efektet negative afat gjate mbi komunitetin e biznesit dhe me gjere akoma mbi ekonomine e vendit.

AmCham ne mbeshtetje te plote te kompanive te saj anetare dhe gjithe komunitetit te biznesit ofron gjithcka qe ka ne dispozion per te trajtuar sfidat e muajve qe vijne. Ndersa mbeshtet aksionet e ndermarra nga qeveria shqiptare, te cilat kane nderprere aktivitetin e biznesit ne te gjithe vendin, AmCham ofrohet te asistoje qeverine shqiptare ne identifikimin e masave qe do te lehtesojne barren e biznesve ne keto kohe te veshtira per ta.

Keto nuk jane kohe te zakonshme per biznesin. Politikat qeveritare duhet te orientohen ne perputhje me situatat e jashtezakonshme ne te cilat po jetojme. Ne besojme se rekomandimet tona do t’i vijne ne ndihme te gjitha bizneseve te cilat jane demtuar financiarisht duke i lehtesuar nga detyrimet financiare te detyrueshme ne kohe normale. Ne rekomandojme plan masash si ne vijim:

 • Kerkese per shtyrjen e afatit ligjor per:
 1. Depozitimin e pasqyrave financiare
 2. Formularit per Deklarimin dhe Pagesen e tatimit mbi fitimin, si dhe;
 3. Njoftimit vjetor per transaksionet e kontrolluara
 • Eliminimin e detyrimeve fiskale per te pakten tre muaj, dhe per bizneset ne sektorin e turizmit gjashte muaj
 • Krijimin e nje fondi te emergjences qe do te mundesoje access ne kapital (me ane te kredive te buta si dhe granteve) ne menyre qe bizneset te perballojne efektin negativ te kesaj periudhe

Ne menyre qe te minimizoje efektet ne dite ne vijim, AmCham do te jete ne kontakt te vazhdueshem me anetaret e saj duke ofruar asistencen gjate ketyre diteve te jashtezakonshme.

***

The American Chamber of Commerce in Albania is following with great concern the challenges presented by the COVID-19 global pandemic and offers its support to prevent, contain, and mitigate the consequences of its spread.

AmCham appreciates the measures taken by the Government of Albania to minimize the spread of the virus and the serious efforts to save the lives touched by this virus.  Many businesses supporting the social distancing efforts are beginning to feel the economic strain of the extraordinary containment measures. We urge the Government of Albania to develop a parallel emergency plan in support of the business community to prevent a deep economic crisis from sapping the economic health of the country.

We are in this together, and we must all work together to identify best solutions designed to minimize the long-term adverse effects on the business community and, more broadly, the national economy.

AmCham fully supports its member companies and the business community as a whole by offering everything at its disposal to tackle the challenges of the coming months. While supporting the government’s actions, which have suspended the activities of many businesses in the country, AmCham is offering to assist the government in identifying measures to ease the burden for businesses during this difficult time.

This is not business as usual.  Government policies should be tailored to match the extraordinary time we are living in.  We believe our recommendations will come to the aid of all businesses that have been harmed financially, allowing relief from financial obligations imposed during normal conditions. We recommend the following steps be taken immediately:

 • Postponing the timelines required for:
 1. Financial Reporting
 2. The filing and payment of the value added tax, and;
 3. The annual notification of controlled transactions
 • The elimination of all fiscal obligations for at least three months and for businesses in the tourism sector for six months
 • The creation of an emergency fund that will allow quick access to capital (by way of grants or long-term loans) to help businesses cope with the negative effects of this period 

In order to minimize the effects of the next few days, AmCham will be in continuous contact with its member companies offering its assistance during these extraordinary days.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *